Menu
Your Cart

תנאי השימוש באתר

opencart shops


1.     האתר הינו חנות וירטואלית המופעל על ידי  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) (להלן: "האתר").

2.     רכישה דרך אתר האינטרנט של  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) היינו ללקוחות  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) ("הרוכש") בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

3.     אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) עושה מאמצים רבים על מנת להגן על הגולשים/הרוכשים והמשתמשים באתר מפני סיכונים קיימים מעצם השימוש באינטרנט. על אף האמור, לא ניתן כידוע ליצור הגנה מוחלטת ו אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) או נותני שירותים אחרים באתר לא יישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים מכל סוג שהוא העלולים להיגרם כתוצאה מגלישה ו/או שימוש באתר, חוסר זמינות של האתר או חוסר זמינות של שירות זה או אחר.

4.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא יהיו לגולשים ולמשתמשים טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו להם עקב השימוש בשירותים השונים. כמו כן, יודגש כי  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) לא תישא באחריות כל שהיא לכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או לא ממוני שייגרם, אם ייגרם, למשתמש עקב מתן ו/או אי מתן ו/או סיום השירותים כולם או מקצתם.

5.     ככל ויכיל האתר תוכנות שונות המיועדות להורדה, לא יהיו  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) ו/או נותן שרות אחר באתר ו/או יצרן התוכנה, אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת התוכנות האמורות ו/או עקב שימוש בתוכנות כאמור.

6.    ככל ויאפשר האתר העברת ו/או פרסום מסרים ו/או חומרים אחרים על ידי גולשים או גופים מסחריים אחרים, יהיו מסרים אלה באחריותם הבלעדית של הגולשים ו/או הגופים יוזמי הפרסום.  אופן כארט ישראל (OpenCart      Israel) לא תישא בכל אחריות בגין מסרים ו/או חומרים שונים אשר יתפרסמו באתר שלא מטעמה.

7.    אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל חומר ו/או מסר אשר יופיע באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8.    אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) אינה אחראית לתכנים ו/או שירותים אשר יופיעו באתרים אחרים המקושרים לאתר. כמו כן, אינה אחראית לתכנים ו/או שירותים אשר יתפרסמו באתר במסגרת פרסומות אלה ואחרות של גופים מסחריים או אחרים.

9.    המשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו שייתכן ויתרחשו תקלות טכניות אשר ימנעו ו/או ישבשו את השימוש באתר וכי  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) לא תישא באחריות כלשהי בדבר תקלות כאמור.

10.   אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) מתנצלת מראש על הפנייה בלשון זכר באתר,  כל האמור בתקנון זה בלשון זכר משמעו גם לשון נקבה ולהפיך, לפי המקרה.

11.   הרכישה דרך האתר מהווה הסכמת הגולש לתנאים המפורטים באתר וחשיפה לתכני האתר באחריות הגולש בלבד. הקונה/ הגולש מצהיר ומאשר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעליו ו/או מבעליו ו/או מי מטעמם.

12.   כל קטין כהגדרתו בדין (מי אשר טרם מלאו לו 18 שנה) או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של  צד שלישי לצורך ביצוע רכישה ו/או פעולה משפטית, מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הממונה/אחראי עליו (לרבות אפוטרופוס ו/או הוריו ו/או הממונה על פי דין) וזאת  לצורך ביצוע רכישות ו/או פעולות אחרות באתר זה.

13.   הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש, רכישת המוצרים ובכלל זה את תנאי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

14.   כל המוצרים הנמכרים באתר  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel), מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב ובהתאם לתנאי הרכישה ו/או תנאי מבצע הנקובים באותה העת באתר. יודגש כי באתר אין כפל מבצעים.

15.   האחריות לפעולת המוצרים היינה בהתאם לתעודת האחריות המצורפת למוצר. האחריות היינה של הגוף החתום על תעודת האחריות ושלו בלבד.

16.   מובהר ומסכם בזאת כי לא תחול על  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק שייגרם לכל גוף שהוא והנובע משימוש באתר.

17.   ככל ויגרמו לחברה נזקים כתוצאה משימוש הרוכש/הגולש באתר, מתחייב הנ"ל לפצות ולשפות את  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) באופן מיידי בגין כל נזק כאמור וזאת לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו לחברה.
אופן התשלום

18.   המחירים המוצגים באתר אינם מחויבים במע"מ היות ואופן כארט ישראל היינה עוסק פטור.

19.   כל מחירו של מוצר המופיע באתר בדולר ארה"ב או במטבע זר אחר, ישולם בשקלים בהתאם לשער החליפין הידוע של הדולר או של המטבע הזר האחר (כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל) וזאת במועד הוצאת החשבונית לרוכש.

20.   במידה והאתר ישווק מוצרים שדורשים משלוח המחירים שיוצגו במוצרים אינם כוללים משלוח אשר יחויב בנפרד בהתאם להוראות תקנון זה.

21.   התשלום יתבצע ע"י הפקדה בנקאית ,כרטיס אשראי, פייפאל .

22.   רכישה באתר מותנה בקבלת אישור של חברת האשראי לביצוע העסקה ו/או הרכישה של השרות.

23.   בעת רכישת חבילות שירות באתר, יידרש הרוכש להזין אל תוך המערכת פרטים אישיים שונים ובהם בין היתר: מספר ת.ז או מספר ח.פ., שם פרטי ושם משפחה או שם החברה המלא, מספר טלפון (וכן מספר טלפון סלולרי במידת האפשר) כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני,ופרטים נוספים כפי שידרוש זאת האתר מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

24.   " אופן כארט ישראל (OpenCart Israel)"  תהייה הבעלים הבלעדיים לכל עבודות פיתוח שתבצע ואשר התשלום עבורם ישולם בתשלומים וזאת עד לתשלום מלא עבור העבודה כפי שנקבע מול הלקוח.

25.   אי עמידה בכל תשלום יגרור תביעה משפטית והליכי הוצאה לפועל.

26.   המשתמש מתיר בזאת לחברה לשמור ו/או לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר הוזנו לתוך המערכת לשם יצירת קשר עמו ו/או לצרכים אחרים הנובעים מההתקשרות בין הצדדים.

27.   הזנת פרטים כוזבים היינה עברה פלילית. נגד משתמש אשר ימסור פרטים כוזבים, יתכן וינקטו הליכים משפטיים.

28.   מוסכם כי  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) לא תהיה אחראית לטעויות בעסקה שנובעות מהכנסת פרטים שגויים למערכת.

29.   מוסכם כי הרישום המבוצע על ידי  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) (לרבות באתר) יהוו ראיה לכל הקשור לביצוע העסקה.

30.   במידה ומוצר נרכש בתשלומים יחויב הרוכש בעת הרכישה גם בתשלום הריבית, ככל ומדובר בעסקת קרדיט.

31.   המוצרים אשר יוצעו באתר מעת לעת ובכלל זה מבצעים, הטבות, הנחות והצעות מיוחדות, יהיו כולם כפופים לתנאים אותם תקבע  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel), ביחס לכל מוצר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) רשאית להפסיק ו/או לשנות את תנאי הרכישה ויתר המבצעים כאמור, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel).

32.   תמונות המוצרים המוצגות באתר  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) לכל דבר ועניין.

33.   אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או הפסקת אספקת מוצרים או שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש ו/או שינוי המחירים המוצעים על ידה ו/או התנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את הגולשים.

34.   מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) רשאית להפסיק מדי פעם את השירותים והמוצרים המוצעים על ידה לשם תחזוקה שוטפת, תיקון, שדרוג ושיפור של התוכנות, החומרה או כל אמצעי טכנולוגי אחר המופעל על ידה בהקשר לשירותים המוצעים באתר.

35.   תנאי לאישור פעולת רכישה הוא כי המוצר הנרכש קיים במלאי  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel). אם המוצר לא קיים במלאי  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) תשיב לו כל סכום ששילם ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין מ אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) ו/או מי מטעמה.

36.   אספקת המוצר תהיה דיגיטלית בלבד ותאושר על ידי  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel).

37.   והיה ומוצר יסופק לרוכש על ידי גורם שלישי -  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) תהיה פטורה מאחריות בגין כל עיכוב באספקה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה כנגד  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel).

38.   מחירי האספקה, אזורי האספקה ומועדי האספקה יהיו בהתאם לשיקול דעת  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel).

39.   אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) תהיה פטורה מעיכובים באספקה או מאי אספקה וזאת כתוצאה מכוח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel).

38.   אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) רשאית להודיע על ביטול עסקת הרכישה וזאת במידה שתחול טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, באספקתו, באחריות ובשירות הנוגעים לו, בהיטלים ובמסים החלים עליו או בכל חומר  אחר הנוגע למוצר.

40.   כמו כן  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) תהא רשאית לבטל את העסקה כאשר קיימת בעיה בקבלת הנתונים מן הרוכש או שלא נתקבלו נתונים נדרשים מהרוכש.

41.   בוטלה העיסקה על פי סעיפים 39-38 לתקנון, יושב לרוכש מלוא התמורה ששילם במידה ולא בוצעה הורדה ומעבר לכך לא יהיה זכאי הרוכש לכל פיצוי ו/או תשלום אחר מ אופן כארט ישראל (OpenCart Israel).

42.   ככל והעסקה בוטלה על פי דין או על פי תקנון זה, לאחר ההורדה, לא יינתן החזר כספי.

43.   ידוע לרוכש כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי  אופן כארט ישראל (OpenCart Israel) ליצור עמו קשר לשם תיאום, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הרכישה, תחשב כעסקה כמוצלחת.

44.   האתר, המידע המופיע בו, תוכנות הניתנות להורדה ממנו וכל פרסום אחר בו, מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע או בתוכנות, אלא ברשות בעלי " אופן כארט ישראל (OpenCart Israel)" הזכויות למיניהם. כל רכישה של מוצר מהאתר מיועדת על פי רישיון לשימוש באתר אחד בלבד.

45.   השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה כפוף לדיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז הקריות תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

אבטחת מידע ופרטיות באתר

46.   הגולש באתר מתחייב בזאת שלא לעקוף ו/או לפגוע בכל אמצעי אבטחה באתר. ידוע לגולש  כי משתמש אשר יפר בצורה כל שהיא אמצעי אבטחה כאלה או אחרים במערכות האתר יחשוף עצמו לאחריות ציבורית ו/או פלילית.

47. אופן כארט ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות לעדכן את השרת, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו או כל שינוי אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אופן כארט ישראל בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות או נזקים ישירים או עקיפים שיתרחשו עקב ביצוע השינויים באתר החברה, לרבות הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע.